Senátní volby
2018

PROČ JSEM KANDIDOVAL?

Již na základní škole jsem věděl, že práce, jíž se chci v životě věnovat, by měla mít povahu služby. Spojit pak povolání lékaře se službou vojáka z povolání, stát se tedy vojenským lékařem, mi přišlo naprosto ideální kombinací služby vlasti. I dnes, poté, co jsem se se službou vojáka z povolání musel rozloučit, mne naplňuje vědomí, že jako lékař mohu sloužit potřebným lidem denně. Všímám si však i společenských změn, které nenápadně, leč významně, mění povahu a fungování společností.

V minulosti jsme byli svědky levo-pravého rozdělení světa, dnes však "frontová linie" vede jinde. Proti národům a národním státům stojí zájmy korporátního a nadnárodního sektoru, který nevybíravými a nedemokratickými způsoby národní státy ničí. To omezuje naše svobody zcela novým způsobem, což nedokážu přehlížet. Vždy budu bojovat za národní zájmy naší vlasti, za její suverenitu, nezávislost a bezpečnost. Kandidatura mi umožňuje upozornit na problémy, se kterými se potýkáme, a navrhovat možná řešení. V roli senátora se budu soustředit zejména na obnovení obranyschopnosti naší země, zachování tradiční rodiny, tvořící základ zdravé společnosti, a na podporu reforem vedoucích k obnovení efektivního a fungujícího systému zdravotnictví v naší zemi.

Rozhodl jsem se kandidovat za Českou stranu národně sociální, tedy za politickou stranu, která již 121 let šíří myšlenky národního státu a podílela se na vzniku Československa. 

Senátní volby se uskutečnily ve dnech 5. - 6. října 2018, kandidoval jsem za senátní volební obvod č. 62 - Prostějov.

Program

Obnovení obranyschopnosti naší země

Mám rád svou vlast a chci, aby se dokázala účinně bránit. Aby její občané byli připraveni k obraně své domoviny v krizi. Usiluji o posílení občanské informovanosti a připravenosti obcí na různé krizové situace. Chci svými postoji obnovit a upevnit sounáležitost občanů k naší zemi a k sobě navzájem a iniciovat změnu charakteru ozbrojených sil, tedy Armády ČR, na domobranecký model švýcarského typu adaptovaný na české podmínky. S tím souvisí mimo jiné také využití všeobecné branné povinnosti a znovuzavedení vojenského výcviku, který je nutným předpokladem pro fungování obranyschopnosti naší vlasti.

Zachování tradiční rodiny

Jsem zastáncem modelu tradiční rodiny, která je pevně zakořeněna v naší historii, tvoří základ zdravé společnosti a je podmínkou pro správný vývoj a dobrou výchovu dětí. Věřím v roli ženy a v roli muže. Věřím v rovnováhu těchto dvou pohlaví, která se harmonicky doplňují právě svojí odlišností. Aby se mohl stát dlouhodobě a hlavně udržitelně rozvíjet, musí fungovat především rodina, která je základním prvkem státu. Není mi lhostejná naše nízká porodnost a špatné sociální zabezpečení mladých pracujících rodin. Podporuji proto matky (i otce) na rodičovské dovolené a chci, aby stát citelně zlepšil podmínky pro zakládání a fungování tradičních rodin. Zásadně odsuzuji prvky juvenilní justice.

Obnovení efektivního a fungujícího systému zdravotnictví

Za svého působení ve zdravotnictví jsem se setkal s četnými (a přibývajícími) neduhy našeho zdravotnického systému. Ty jej nejen ničí, zneschopňují až paralyzují, ale také morálně a finančně vysávají. Hluboce si vážím odvahy, trpělivosti, obětavosti a nasazení těch českých lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotníků, které tento systém ještě nezlomil a jsou stále schopni v něm efektivně nejen pracovat, ale dát svým pacientům i kousek sebe sama. Zároveň však cítím akutní potřebu tento systém změnit a vrátit mu jeho přirozenost, efektivitu, akceschopnost, lidskost a i tolik potřebnou "noblesu", jakou kdysi míval. Ctím rovněž léčbu příčin, nikoliv pouze důsledků nejrůznějších onemocnění. Ctím osobu pacienta jako středobod zájmu zdravotnického systému, nadřazený všem vedlejším vlivům.

Výsledky voleb

O přízeň voličů se v senátních volbách v roce 2018 ucházelo celkem 11 kandidátů. Získal jsem celkem 3 356 hlasů, respektive 7,92 % hlasů, čímž jsem se umístil na 6. místě.

Nechal jsem za sebou kandidáty velkých stran, jako jsou ODS, KSČM a SPD. Vyhrál jsem celkem v 7 obcích. Nejvíce hlasů jsem získal v rodné Rokytnici (72 %), následoval Císařov (58 %), Cítov (38 %), Brodek u Přerova (34 %), Troubky (22 %), Stříbrnice (21 %) a Tovačov (16 %). Druhé místo jsem vybojoval v těchto 5 místech: Tištín (19 %), Uhřičice (17 %), Lobodice (15 %), Hrdibořice (15 %), Slatinky (14 %).

Zdroj: csns.cz

Zdroj: Volby.cz

Chtěl bych všem, kteří jste mne volili, podporovali jste mne, pomáhali jste mi, ať už radou nebo činy, co nejsrdečněji poděkovat. Nejen za Vaše hlasy, ale také za to, že jste museli prokázat i notnou dávku aktivity, abyste si o mně něco zjistili, také o mých názorech a postojích, protože nejsem bývalý senátor či velký politik, nejsem příslušník velké politické (parlamentní) strany, neměl jsem billboardy na všech sloupích, ani velké volební štáby. O to cennější jsou pro mne Vaše hlasy, protože vím, že patřily opravdu MNĚ a to je moc hezký pocit :-) 

Ještě jednou děkuji!